Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, members, modellen, klanten en gebruikers, hierna te noemen afnemer(s) van High Class Independents. Dit geldt zowel voor de website alsook voor de aangeboden diensten op de website al dan niet rechtstreeks aangeboden door High Class Independents dan wel door haar leden en of sponsoren.

High Class Independents kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of niet rechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op al onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van High Class Independents om het geschil in plaats daarvan voor te leggen aan de anders op grond van nationale en / of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

Artikel 2. Vergoedingen bij het boeken van een High Class Independent model

Alle vermelde vergoedingen op onze website zijn standaardvergoedingen horende bij het vermelde aantal boekingsuren. Voor alle High Class Independent escortmodellen gelden deze standaardvergoedingen. Overige vergoedingen kunnen met de betreffende Independent escortmodel zelf worden overeengekomen.  High Class Independents bemiddelt niet voor de escortmodellen anders dan het ter beschikkingstellen van de website waarop de modellen hun diensten kunnen aanbieden. Betalingen dienen derhalve rechtstreeks met het betreffende escortmodel te worden afgewikkeld zonder tussenkomst van High Class Independents en hierbij wordt verwacht dat u cliënten direct bij binnenkomst met het betreffend model de afgesproken fee betalen. Alle vergoedingen worden strikt gehandhaafd tenzij het betreffend model anders aangeeft vooraf aan de boeking. Modellen aangesloten bij High Class Independents dienen een maandelijkse fee te voldoen voor gebruikmaking van de website van High Class Independents. Indien van toepassing zal tevens overige diensten ter ondersteuning van het escortmodel, zoals omhoog plaatsen van het profiel, promotie van het escortmodel eveneens in rekening worden gebracht bij het model bovenop de maandelijkse fee. Dit uiteraard indien een model hier zelf voor kiest. Facturering van een boeking dient u als client met het betreffende escortmodel te bespreken. High Class Independents accepteert geen betalingen van cliënten, al dan niet als voorschot, op een boeking met een van de aangesloten escortmodellen.

Artikel 3. Leeftijdsgrens model en cliënten

Voor alle escortmodellen die bij High Class Independents als escort zijn aangesloten geldt een minimum leeftijdsgrens van 21 jaar waarbij ter controle een geldig identiteitsbewijs dient te worden overlegd. High Class Independents biedt louter haar website aan als platform en kan daardoor niet aansprakelijk worden gesteld indien mocht blijken, uit welke bron dan ook, dat een van de dames gedwongen wordt dit werk uit te oefenen dan wel indien blijkt dat een van de dames zich niet prettig voelt bij danwel tijdens het uitoefenen van haar werk. Mocht, uit welke bron dan ook, hetzij via cliënten, hetzij via andere escortmodellen of anderszins blijken dat een escortmodel onvrijwillig en/of onder dwang haar werkzaamheden verricht, dan wel zich ongemakkelijk voelt in het aanbieden van haar diensten aan cliënten dan zal High Class Independents het profiel van deze betreffende model direct van haar website verwijderen. De minimum leeftijdsgrens voor het boeken van een escortdame is 21 jaar. Bij twijfel omtrent de leeftijd van een client kan de escortdame om een legitimatie vragen. Mocht u als client dit niet (kunnen) overhandigen gaan wij ervan uit dat zij de boeking direct beëindigt. Voor escortdames geldt dat zij verplicht zijn hun diensten louter en alleen aan te bieden aan cliënten met een minimum leeftijdgrens van 21 jaar. Mocht, uit welke bron dan ook, hetzij via cliënten, hetzij via andere escortmodellen of anderszins blijken dat een escortmodel zich niet aan deze voorwaarde houdt dan zal High Class Independent deze escort direct van haar website verwijderen. Reeds betaalde fees van het betreffende escortmodel zullen in voorkomende gevallen niet worden geretourneerd.

Artikel 4. Gedragsregels cliënten en locatie

High Class Independents verwacht van u als cliënt dat u zich niet alleen vooraf maar vooral ook tijdens de boeking als een gentleman gedraagt. Tijdens het contact voorafgaand aan de boeking om tot een afspraak te komen wordt van u verwacht dat u zich op nette wijze verwoordt en u zich ook aan gemaakte afspraken houdt. Tijdens uw boeking uit u dit middels uw presentatie, uw hygiëne en uw gedrag. Dit geldt uiteraard ook tijdens uw meest intieme momenten al dan niet in de slaapkamer. Op haar profiel heeft elk model haar wensen kenbaar gemaakt waarvan zij verwacht dat u deze als kennisgeving tot u heeft genomen en dat u ook hiernaar handelt. Zo staan enkele van de aangesloten escortmodellen open voor orale seks zonder condoom echter indien zij hier niet voor openstaan zal ook deze vorm van seks middels een voorbehoedmiddel geschieden. Hierin wordt van u als cliënt verwacht dat u deze en de overige wensen van elke escortmodel respecteert. Daarnaast verwacht elke High Class Escortmodel dat u een dusdanige locatie beschikbaar heeft, stelt of boekt die minimaal past bij een High Class status. Gebruikelijk is bij een boeking in een hotel uit te gaan van minimaal een 4 sterrenhotel. High Class Independents verwachten een heer en een locatie die aan High Class standards voldoet.  Tijdens een boeking met uw High Class Independent escortmodel is het ongewenst en ongepast grote hoeveelheden alcohol te nuttigen. Wij zijn van mening dat dit ten koste gaat van de Exclusieve High Class sfeer tijdens een boeking. Dit geldt tevens voor het gebruik van drugs. Ook hierin stellen wij de voorwaarden van de aangesloten escortmodellen dat zij een strikt beleid aanhouden waarbij elke vorm van drugsgebruik tijdens een boeking door het betreffend escortmodel niet wordt toegestaan teneinde de goede naam van High Class Independents niet te schaden. Het is aan u indien u zelf besluit drugs te gebruiken echter is het is aan het escortmodel te bepalen in hoeverre zij uw drugsgebruik acceptabel vindt voor een goede voortgang van uw samenzijn. Zij is te allen tijden gerechtigd de boeking zonder restitutie van reeds gedane betalingen te beëindigen indien zij van mening is dat u de door haar gestelde grenzen overschrijdt. Mocht u zich niet aan deze gedragsregels houden dan zullen wij u op voorspraak van het betreffende model niet langer toegang verlenen tot het membergedeelte van onze site en tot het boeken van escortmodellen in de toekomst.

Artikel 5. Boekingsduur van een High Class Independent

High Class Independent escorts hanteren in beginsel een minimum boekingsduur van 2 uur. Voor Internationale bestemmingen geldt een minimum boekingsduur van 24 uur afhankelijk van de reisbestemming. U kunt natuurlijk altijd vooraf overleggen met uw escortmodel om haar beschikbaarheid voor langere periode te verifiëren en voor een eventueel kortere periode dan 24 uur indien de bestemming op relatief korte afstand van haar woonplaats is gelegen. Dit geldt ook voor een aanbetaling van een internationale reis. Over het algemeen vragen High Class Independents een aanbetaling van 50% vooraf van de gehele boeking en verwachten zij exclusief op uw kosten 1e klas danwel Businessclass te reizen en dat u hen tijdens het verblijf voorziet van een High Class eigen priveverblijf, of hotelkamer, waar zij zich ten alle tijden kan terugtrekken. Ook is het van belang de boeking zo vroeg mogelijk te plaatsen om teleurstelling van niet-beschikbaarheid van uw gekozen escortmodel te voorkomen. Voor last minute boekingen dient u als client rechtstreeks met het betreffende escortmodel te overleggen waarbij u rekening dient te houden dat door tijdgebrek bij het model, om haar privé afspraken te faciliteren, de boeking niet zal kunnen plaatsvinden.  Het spreekt voor zich dat u alle kosten en onkosten tijdens een boeking, ook tijdens een internationale reis als een gentleman voor uw rekening neemt. Indien u een internationale boeking annuleert tijdens de reis van de escort naar uw bestemming is zij gerechtigd reeds gemaakte kosten, incl. haar reistijd en voorbereidingstijd bij u in rekening te brengen en te compenseren met de aanbetaling van de boeking.  High Class Independents is geen partij in de bemiddeling tussen u als cliënt en het escortmodel en kan derhalve ook niet als partij aansprakelijk worden gesteld indien u als partijen niet tot een passende oplossing voor uw annulering kunnen komen.

Artikel 6. Boekingen zonder seksuele intimiteit

Vrijwel al onze exclusieve escorts zijn ook beschikbaar voor boekingen waarbij seksuele intimiteit niet wordt gewenst maar waarbij haar aanwezigheid slechts wordt gewenst om u gezelschap te houden of u te vergezellen bij een zakenlunch, romantisch diner of anderszins. Bij een dergelijke boeking wordt er niet gekust, vindt er geen innige omhelzing plaats of welk lichamelijk contact dan ook die door het escortmodel als intiem kan worden ervaren. Het spreekt voor zich dat bij een boeking zonder seksuele intimiteit voor een overnachting of voor een boeking over meerdere dagen u ervoor zorgt dat u de escort voorziet van een eigen suite of kamer in een 4 (of meer) sterren hotel op uw kosten. Mocht u tijdens deze boeking alsnog behoefte hebben aan seksuele intimiteit dan kunt u dit met de High Class Independent overleggen of zij hiervoor openstaat.  Mocht zij hiervoor openstaan dan dient u haar de door haar gehandhaafde vergoeding alsnog contact te betalen vooraf aan de opnieuw gemaakte afspraak. Indien zij hier niet voor openstaat dan wordt van u verwacht dat u zich aan de reeds gemaakte afspraken omtrent een boeking zonder seksuele intimiteit houdt. Indien u zich alsnog dusdanig gedraagt dat het escortmodel zich hierdoor ongemakkelijk voelt is zij gerechtigd de boeking per direct te beëindigen zonder teruggaaf van reeds betaalde vergoedingen. High Class Independents is nimmer partij in een situatie waarbij een boeking voortijdig door u danwel het escortmodel wordt beeindigt en is daardoor ook verantwoordelijk schadeloosstelling of anderszins. High Class Independents zal in voorkomend geval ook niet bemiddelen tussen u als partij en het escortmodel.

Artikel 7. Services High Class Independents

Aan de door de High Class Independents aangeboden services kunnen geen rechten worden ontleed. Indien een High Class Independent escortmodel van mening is dat voorafgaand aan een boeking zij bijv. geen Anale seks wil, ondanks dat dit vermeld staat op haar profiel,  dan is zij nimmer verplicht deze seksuele handelingen met u te verrichten. Uiteraard zal zij ernaar streven uw wensen en haar voorkeuren zoveel mogelijk te vervullen.  High Class Independents verwacht daarentegen dat de escortmodellen op de website zich professioneel gedragen en hun vermelde aangeboden diensten ook vervullen. Indien U als client ontevreden bent over de diensten en services van een escortmodel na een boeking kunt u dit via on contactformulier bekend maken. Bij herhaaldelijke klachten van het betreffende model zullen wij dit model van onze website verwijderen teneinde de exclusiviteit van onze website hoog te houden en te voorkomen dat  dergelijk gedrag reflecteert naar de diensten van de overige vakbekwame en professionele escortmodellen.

Artikel 8. Annuleringsbeleid

High Class Independents eist van alle High Class escortmodellen dat alle foto’s op het profiel van de High Class escort actueel zijn en recentelijk genomen. Indien een escort bij u op bezoek komt en zij voldoet bij kennismaking qua uiterlijk niet aan de foto’s behorende bij haar profiel dan bent u uiteraard vrij om de boeking te annuleren.  Teneinde de privacy van de escortmodellen te waarborgen zullen alle foto’s geblurd op de website van High Class Independents worden geplaatst. De boeking echter annuleren na kennismaking en gedurende de afspraak, om wat voor reden dan ook, met daarbij de wens tot teruggave van het betaald boekingsbedrag is niet mogelijk. Indien u in voorkomend geval de boeking wenst te beëindigen zal de escort vetrekken zonder teruggaaf van het boekingsbedrag. Indien de escort zelf de boeking weigert na kennismaking bij constatering van gebrek aan hygiëne, ongeschikte locatie, onbehoorlijk gedrag of houding van uw kant zal ook in dat geval geen teruggaaf van het boekingsbedrag plaatsvinden. Bij herhaaldelijke annulering van boekingen al dan niet met opgaaf van reden(en) bij een of meerdere escortmodellen zullen wij op voorspraak van de betreffende escortmodellen maatregelen nemen om u als member danwel cliënt van High Class Independents te verwijderen zodat u geen boekingen meer kunt verrichten.

Artikel 9.  Het weigeren van cliënten

Alle High Class Independent escortmodellen hebben het recht ten alle tijden personen te weigeren als cliënt zonder dat hiervoor enige verklaring verschuldigd is. High Class Independent zal wel teneinde haar service ten aanzien van cliënten in stand te houden, navraag doen indien een cliënt dit wenst om te achterhalen wat hiervan de reden is. High Class Independents zal zich echter slechts en alleen hiertoe beperken zonder enige vorm van bemiddeling tussen u als cliënt en het betreffend escortmodel. Indien blijkt dat u als cliënt onjuiste gegevens heeft verstrekt danwel in het verleden bij een eerdere boeking u ongepast, respectloos of anderszins heeft gedragen kan en mag elk High Class Independent escortmodel u weigeren zonder verdere verantwoording omtrent de reden van weigering door de aangesloten escortmodellen.

Artikel 10.  Klachtafhandeling van cliënten

High Class Independent streeft ernaar alleen de beste escortmodellen toegang te verlenen tot de website. Indien u als cliënt een klacht heeft over een escortmodel en of uw boeking dan verzoeken wij u uw klacht middels de contactpagina op onze website aan High Class Independents kenbaar te maken. Hierbij verzoeken wij u zo uitgebreid mogelijk uw klacht te omschrijven, incl. de datum, tijdstip en locatie van uw boeking en uiteraard de naam van het betreffend escortmodel.  In voorkomend geval zullen wij uw klacht doorsturen naar het betreffend model en haar verzoeken met u in contact te treden om uw klacht op juiste wijze te behandelen danwel op te lossen. High Class Independents zal zich slechts en alleen hiertoe beperken. Mocht echter blijken dat er meerdere klachten van 1 betreffend escortmodel binnenkomen dan zal High Class Independents deze escortmodel van haar website verwijderen.

Artikel 11.  Veiligheid en bescherming

De veiligheid van elke escortmodel is voor ons uitermate belangrijk!  Indien een cliënt een poging doet om een van de aangesloten escortmodellen te misleiden, intimideren, bedreigen dan wel op een andere wijze haar veiligheid in het geding brengt zullen wij haar indien zij hierom verzoekt zonodig begeleiden en adviseren omtrent aangifte bij de politie en te nemen gerechtelijke stappen waarbij al uw gegevens ter beschikking en ter bevordering van de voortgang van de procedures overgedragen zullen worden aan betrokken instanties. High Class is in een dergelijk geval gerechtigd zich niet te houden aan enige privacy jegens u als client teneinde de voortgang van procedures bij de betrokken instanties jegens u als client te bevorderen.

Artikel 12. Discretie High Class Independents

High Class Independents gaat uiterst discreet om met de gegevens van haar escortmodellen en van haar cliënten. Discretie is voor ons net zo belangrijk als voor u. Alle gegevens worden derhalve uiterst discreet en vertrouwelijk behandelt!  Mocht echter op enige wijze uw gegevens toch bekend worden kan High Class Independents hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk danwel aansprakelijk worden gesteld. U neemt als client zelf het risico uw gegevens prijs te geven. Cliënten die boekingen plaatsen en hiervoor onjuiste en of valse gegevens doorgeven of boekingen plaatsen en niet verschijnen op een afspraak met een escortmodel zullen worden geweerd van verdere boekingen in de toekomst via onze website.

Artikel 13. Copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendom bescherming

Al het materiaal op de website van High Class Independents inclusief de website in zijn geheel is, tenzij anders aangegeven, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom waarbij allle rechten zijn voorbehouden. Geen enkel materiaal van deze website mag worden gedownload en of gekopieerd voor wat voor reden dan ook zonder dat hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door High Class Independents . Het reproduceren van content op de website, inhoudende teksten, beeldmateriaal of anderszins aanwezig op de website, op welke wijze dan ook  is ten strengste verboden waarbij overtreding direct zal worden aangegeven bij de betreffende instanties.

Artikel 14. Our Partners High Class Independents

High Class Independents werkt samen met partners en vermeld derhalve links  naar andere websites behorende bij deze partners. High Class Independents is op generlei wijze verantwoordelijkheid en of aansprakelijk voor de content, beschikbaarheid of anderszins van deze websites waarnaar de links verwijzen. Elke aansprakelijkheid jegens High Class Independents door vermelding van de links op de website van High Class Independents wordt uitdrukkelijk afgewezen.